Virksund Sejlklubs vedtægter

Virksund Sejlklubs vedtægter

§ 1. Virksund Sejlklub. Klubbens navn er Virksund Sejlklub. Dens hjemsted er Virksund Lystbådehavn, Skive kommune.

§ 2. Klubbens formål er at fremme søsporten og interessen for denne, hvilket bl.a. søges nået ved:

 • At yde medlemmerne vejledning med hensyn til sejlads samt vedligeholdelse og istandsætning af både.
 • At foranstalte kapsejladser og fællesture, samt samle medlemmerne til sammenkomster, der kan virke fremmende på klubbens formål.

§ 3. Klubben er medlem af Virksund Lystbådehavn, Dansk Sejlunion, Limfjordskredsen, og er underlagt disses vedtægter og bestemmelser.

§ 4. Som medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

Som medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen 7 – 18 år. Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge.

§ 5. Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves helårligt forud. Opkrævning udsendes i januar måned og skal være betalt senest den 31. januar. Ved ikke rettidig betaling af kontingent, udsendes der pr. mail 1 uge efter forfald en rykker med et gebyr på 50 kr. Hvis kontingentet ikke er betalt senest 14 dage efter udsendelse af rykker slettes den pågældende af medlemslisten.

§ 6. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Det kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling med samme flertal som ved vedtægtsændringer.

§ 7. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, klubbens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i februar måned. Indvarsling skal ske skriftlig med dagsorden til medlemmerne med mindst 8 dages varsel.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden 1. januar. Forslag kan optages i dagsordenen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.                
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 11.
 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 9. Valg til udvalg.
 10. Eventuelt  

§ 9. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §§ 6, 15 og 16.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men såfremt et stemmeberettiget medlem kræver det, skal afstemningen foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan den ikke optages igen på den samme generalforsamling.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 11. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Formanden og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen.

Bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen afgår med formand og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år og med kassereren og de øvrige medlemmer i lige år.

Bestyrelsen skal bestå af stemmeberettigede medlemmer.

§ 12. Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog inden 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede, jfr. dog § 6 stk. 2.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

§ 13. Klubbens regnskab er kalenderåret.

Regnskabet for det foregående år samt status pr. 31/12 skal være revideret senest 8 dage før afholdelse af den årlige generalforsamling.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 14. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant jfr. § 8.

Revisorerne skal hvert år senest 8 dage før generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningen er til stede.

Driftsregnskabet og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdning.

§ 15. Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 delen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholds med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

I tilfælde af klubbens opløsning skal formue, der er i behold, anvendes til søsportens fremme.

Disse vedtægter er besluttet på klubbens ekstraordinære generalforsamling den 20. marts 2019 og erstatter de tidligere vedtægter fra 2014.