Kapsejladser, regler og bestemmelser

Onsdagssejlads

Hver onsdag i perioden fra først i maj til slutningen af september gennemfører Virksund Sejlklub kapsejlads for klubbens kølbåde. Kapsejladsenerne gennemføres for tiden med tre løb, d.v.s. et løb for både med spiler og to løb for både uden spiler. Der afholdes normalt skippermøde kl. 1825 i klubhuset – i september dog kl. 1755. Selve kapsejladsen har normalt en varighed på 1 1/2 til 2 timer. Vi søger at tage hensyn til hinanden og andre både under sejladserne. Der sejles efter udlagte bøjer i tragten til Virksund og i Lovns Bredning afhængig af vindforhold. Efter hver sejlads er der hyggeligt samvær i klubhuset, hvor cafeteriaet holder åbent, og hvor resultaterne af aftenens kapsejlads i de tre løb bekendtgøres.

Der er to gennemgående sejladsserier i løbet af sæsonen. Virksund Mester sejles over tre kapsejladser. Normalt afvikles en kapsejlads i juni, en i august og en i september. Øvrige onsdage sejles om klubmesterskabet i Virksund.

Resultaterne af hver enkelt sejlads vil blive offentliggjort under kapsejladsresultater snarest efter hver sejlads. Efter sæsonen afholdes præmieaften, hvor de bedst placerede både i hvert løb og overalt honoreres. De to dårligste resultater for hver enkelt båd gennem sæsonen fratrækkes det samlede resultat.

Kapsejladsbaner

Start og måltagning sker ved Virksund. Banerne tilrettelægges efter vejr og vind ved at benytte farvandsafmærkning og klubbøjer i Lovns Bredning. Tryk på link for at se bøjernes placering og baneafstande mellem bøjerne.

Baneafstande Virksund 2018.

Gastepladser

Der er i øvrigt altid plads til nye gaster som gerne vil prøve at sejle. Mød op til skippermødet – så finder vi plads. Læs mere om gaster og gastebørs her.

2018 starttidspunkter. Skippermøde afholdes (på nær i september) kl. 18.25. Første løb starter kl. 18.50. Anden start går kl. 19.00. Tredje start lyder kl. 19.10. I september rykkes det hele 30 minutter, da det ellers bliver for mørkt inden de sidste både kommer ind. Skippermøde i september afholdes således kl. 17.55. Første løb starter kl. 18.20. Andet løb starter kl. 18.30 og tredje løb starter kl. 18.40.

Kapsejladsbestemmelser

Sejladsafvikling. Kapsejladserne gennemføres efter DS & ISAF´s kapsejladsregler, DH2016-19 samt Virksund Sejlklubs lokale retningslinier nedenfor.

Der gives point efter følgende pointsystem: en 1. plads = 1 point. 2. plads = 2 point. 3. plads = 3 point. 4. plads = 4 point.

En båd der var i startområdet, men som ikke startede, ikke fuldførte, udgik efter at have fuldført eller blev diskvalificeret, tildeles point svarende til én placering ringere end antallet af både, der var i startområdet. En båd, som ikke var i startområdet, skal tildeles point svarende til én placering ringere end antallet af tilmeldte både i serien.

Skippermøde. 25 minutter før 1. start. Mødepligt for skipper. Der sejles efter DH mål.

Både. Alle både skal ved tilmelding kunne fremvise en gyldig ansvarsforsikring og målerbrev. Gyldige målerbreve findes på websejler.

Det mål, som den enkelte båd tilmelder sig med ved sæsonstart, sejler båden med resten af året, medmindre DS ændrer DH-tallet.

Der må under kapsejladsen kun være de sejl på båden, som den er målt med.

Hele besætningen skal være iført godkendte redningsveste.

Løb. Både opdeles i mindst to løb: Et løb uden spiler og et løb med spiler. Kapsejladsudvalget forbeholder sig ret til at supplere med et klasseløb, såfremt det giver den mest hensigtsmæssige konkurrence.

Banen. Den aktuelle bane oplyses på skippermøde senest 25 minutter før første start.

Start. Start foregår mellem to udlagte orange bøjer nord for pynten. Både, som ønsker at starte, skal befinde sig bag startlinjen eller dennes forlængelse, når klarsignal 5 minutter før 1. start har lydt.

Både, som skal starte i senere starter, skal befinde sig mindst 300 meter bag startlinjen (syd for pynten), indtil startsignal fra forudgående start har lydt. Motorer skal slukkes senest, når klarsignal lyder 5 minutter før sin start.

 Startprocedure. Er som følger:

  • Klarsignal 5 min. før 1. start – lydsignal.
  • Klarsignal 1 min. før start – Dannebrog hæves. Samme procedure ved alle starter.
  • Startsignal – lydsignal – Dannebrog sænkes. Samme procedure ved alle starter.

Mål. Mållinje er mellem de samme bøjer som ved start.

Straf. Ved tyvstart bliver der truttet tre gange i signalhornet, og tyvstartende båd/både sejler tilbage over startlinjen eller dennes forlængelse uden at genere de andre startende både, og starter på ny. Ikke udført straf medfører diskvalifikation.

Både må aldrig overskride startlinjen eller dennes forlængelse forud for start.

Både, som skal starte i senere start, og ikke befinder sig mindst 300 meter bag startlinien (syd for pynten), indtil startsignal fra forudgående start har lydt, kan ved at acceptere protest fra anden båd tage sin straf (360 grader) umiddelbart efter start, uden at genere andre både. Ikke udført straf medfører diskvalifikation.

Alternativ straf og protest fra anden båd: 360 graders vending, som foretages snarest muligt uden at genere andre både. Ikke udført straf medfører diskvalifikation.

Ved mærkeberøring: 360 graders vending. Skal foretages snarest muligt uden at genere andre både. Ikke udført straf medfører diskvalifikation.

Ved manglende redningsvest: Iføre sig manglende redningsvest og udføre 360 graders vending. Ikke udført straf medfører diskvalifikation.

Manglende eller mangelfuld lanterneføring medfører diskvalifikation.

Kontrol. Målerudvalget kan efter årets kapsejladser beslutte at trække lod blandt de deltagende både om, hvilke 3 både der evt. skal måles op.

Aflysning. Kapsejladsudvalget har både ret og pligt til at vurdere, hvorvidt det skønnes forsvarligt at gennemføre en kapsejlads under hensyntagen til vind og vejr. Såfremt sejladsen aflyses, tilkendegives dette på skippermødet, samt (om muligt) ved forudgående information på hjemmeside og facebook, mail eller SMS.

Disse sejladsbestemmelser er revideret af kapsejladsudvalget i maj 2018.

Rotholm Rundt

I perioden fra april til udgangen af oktober gennemføres en individuel sejlads på tid rundt om Rotholm ved Hvalpsund. Start og mål finder sted mellem udlagte bøjer ved Virksund og tiderne ved passage registreres. Under sejladsen skal farvandsafmærkning og -udlagte bøjer respekteres. Rotholm må rundes både øst eller vest om øen. Den enkelte sejler er selv tidtager og rapporterer den samlede sejltid til en repræsentant i kapsejladsudvalget. Resultaterne offentliggøres løbende under kapsejladsresultater. Efter sæsonen afholdes præmieaften, hvor både med de bedst tider honoreres.

DJS Cup

DJS Cup gennemføres i efteråret som en distancesejlads mellem udlagte bøjer i Lovns Bredning. Kapsejladsen inddeles i løb efter antallet af tilmeldte både og bådtyper. Efter kapsejladsen præmieres de bedst placerede både.

Bymatch

Bymatch har tidligere været gennemført mellem Virksund Sejlklub og Virksund Sejlklub, men har i en årrække været indstillet. Der er tanker om at genoptage denne sejlads, som knytter båndende tættere sammen mellem naboklubberne. Der er videre tanker om at invitere Nautilus Hvalpsund til at deltage i bymatchen, således at antallet af både øges.