Virksund Sejlklubs vedtægter

                                                                                                      Opdateret februar 2021

Vedtægter

Virksund Sejlklub

Navn og hjemsted

§1. Klubbens navn er Virksund Sejlklub. Dens hjemsted er Virksund Lystbådehavn, Skive kommune.

Virksund Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion og Limfjordskredsen og er undergivet disses vedtægter og bestemmelser.

Klubben kan også være medlem af andre foreninger, som understøtter klubbens formål og som giver den ønskede målrettede indflydelse.

Formål

§2. Klubbens formål er

 • At stimulere interessen for vandsportsaktiviteter og sejlads i og uden for sejlersæsonen.
 • At stræbe efter at være en klub for alle.
 • At tilbyde medlemmer og interesserede trygge, sikre og fornuftige rammer for sejlklubbens aktiviteter i form af sejlbåde, materiel, udstyr, faciliteter og kurser.
 • At samle medlemmer til sociale sammenkomster og fælles aktiviteter, der kan fremme tilhørsforholdet til sejlklubben.

Medlemmer

§3. Som medlem af klubben kan bestyrelsen optage enhver, der går ind for klubbens til enhver tid gældende vedtægter.

Medlemmer optages som

 • Medlemmer over 18 år, med eller uden båd.
 • Ungdomsmedlemmer, som ikke er fyldt 18 år – kræver samtykke fra forældre eller værge.
 • Bestyrelsen kan udnævne medlemmer af klubben som æresmedlemmer, hvis de i særlig grad har bidraget til at fremme klubbens formål.

Udmeldelse kan ske skriftligt ved henvendelse til bestyrelsen med virkning af et regnskabsår.

Kontingent

§4. Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves helårligt forud og indsættes på klubbens bankkonto. Opkrævning fordeles i januar og skal senest være indbetalt til klubbens konto inden udgangen af februar. Hvis kontingentet ikke indbetales rettidigt, formidles en erindringsmail om kontingentrestance. Hvis kontingentet herefter ikke betales inden udgangen af marts, slettes den pågældende af klubbens medlemsliste.

Generalforsamlingen

§5. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år i februar og indkaldes med mindst fire ugers varsel.

Formel indkaldelse og synliggørelse af dagsorden sker på sejlklubbens hjemmeside.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 11.
 7. Valg af en suppleant til bestyrelsen.
 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
 9. Valg til udvalg.
 10. Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Undtagelser herfra fremgår af § 11, 12 og 13.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåde, men såfremt et stemmeberettiget medlem måtte kræve det, skal afstemningen foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger fremgår af referat, der godkendes af dirigenten.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan den ikke optages igen på den samme generalforsamling.

 Ekstraordinær generalforsamling

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller skal indkaldes, når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest én måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelse og synliggørelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 5.

Den daglige ledelse                                                 

§7. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse. Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Valg til bestyrelsen opnår de personer, der ved simpelt stemmeflertal opnår flest stemmer på generalforsamlingen. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Formanden og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.                                      Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger formand og et bestyrelsesmedlem i ulige år og kasserer og de øvrige medlemmer i lige år.

Bestyrelsen skal bestå af stemmeberettigede medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog inden 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Der udfærdiges referat af bestyrelsesmøderne. De trufne beslutninger skal fremgå af referaterne. Referaterne synliggøres løbende på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Undtagelse herfra er fastsat i § 12.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Økonomi og regnskab

§8. Klubbens regnskab følger kalenderåret.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

Klubbens regnskab føres af kassereren, der tillige fører klubbens medlemsregister.

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Regnskabet for det foregående år samt status pr. 31. december skal være revideret senest otte dage før afholdelse af den årlige generalforsamling og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest otte dage før generalforsamlingen.

Tegningsret og hæftelse

§9. Klubben tegnes af formanden.

Ved større økonomiske dispositioner tegnes klubben af bestyrelsen.

Valg af revisorer

§10. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to kritiske revisorer og en revisorsuppleant jf. § 5.

Revisorerne skal hvert år, senest otte dage før generalforsamlingen, gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningen er til stede.  Driftsregnskabet og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdning.

Vedtægtsændringer                                                 

§11. Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Eksklusion

§12. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Det kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling med samme flertal som ved vedtægtsændringer.

Opløsning

§13. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 delen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes man skal forholde sig til klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

I tilfælde af klubbens opløsning skal formue, der er i behold, anvendes til søsportens fremme.

Datering

§14. Disse vedtægter er besluttet på klubbens ordinære generalforsamling 1. februar 2020.