Virksund Sejlklubs pejlemærker

1. februar 2020

Virksund Sejlklubs pejlemærker

Virksund Sejlklubs pejlemærker har til formål at udstikke en fælles retning for klubbens virke og udvikling. Med pejlemærkerne og de konkrete tiltag sættes ord på, hvilken slags forening vi er og gerne vil være.

Tryk her for at få en præsentation af pejlemærker 2020.

Formål

Virksund Sejlklub har til formål

  • At stimulere interessen for vandsport og sejlads i og uden for sejlersæsonen.
  • At stræbe efter at være en klub for alle, uanset køn, alder og erfaringsgrundlag.
  • At tilbyde medlemmer og interesserede trygge, sikre og fornuftige rammer for sejlklubbens aktiviteter i form af sejlbåde, materiel, udstyr, faciliteter og kurser.
  • At samle medlemmer til sociale sammenkomster og fælles aktiviteter, der kan fremme tilhørsforholdet til sejlklubben.

Sejlklubbens fokus og virke

Virksund Sejlklub er for alle, d.v.s. børn, unge, familier og seniorer. Vírksund Sejlklub har fokus på bredde og et godt fællesskab. Alle, som har lyst til sejle, har glæde ved vandsport eller blot vil være del af vores fællesskab – med eller uden båd – er velkomne i Virksund. Vi vil gerne fremstå som en åben, attraktiv og bredt favnende sejlklub.

Klubben ønsker åbenhed og gennemsigtighed omkring klubbens aktiviteter, beslutninger og økonomi.

For sejlklubben er flere medlemmer ikke målet i sig selv. Men en gradvis medlemsudvikling vil være et bevis for, at vi er lykkedes med vores ambition om at styrke sejlklubben. Det vil bidrage til at skabe en stærkere sejlklub med råd til aktiviteter, vil få flere ud og sejle og vil fortsat ruste sejlklubben til at møde fremtidens udfordringer.

Sejlklubben rummer sejlerskole, duelighedsundervisning, pigesejlads, kølbådssejlads, jollesejlads samt sejlads for børn og unge. Sejlklubben laver også fællesture og familieaktiviteter. Vi har både sommer- og vinteraktiviteter. Vi vil gerne som klub signalere, at alle interesserede, d.v.s. potentielle, nye, tidligere og nuværende medlemmer, er velkomne.

Der findes aktiviteter for alle aldersgrupper og familier kan sammen få gode fællesoplevelser. Børn får i klubben en grunduddannelse, et godt socialt netværk med andre unge, fælleshygge og en glæde for vandsport og sejlads.

Den altafgørende fællesnævner for alle i sejlklubben er, at den er båret af de frivillige og deres indsats, engagement og entusiasme. Uden frivillige, ingen sejlklub og intet sejlerfællesskab. Det er en væsentlig forudsætning for sejlklubbens aktiviteter og unikke fællesskab, at medlemmer byder ind med en større eller mindre frivillig indsats efter de ressourcer og tid den enkelte har mulighed for at afsætte. Det kan være alt fra at lave kaffe, skaffe sponsorer og over udvalgs- og bestyrelsesarbejde til at være instruktør, hjælper, måler eller dommer.

Sejlklubben vægter sejlersikkerhed og ønsker at tage vare på naturen og miljøet.

Pejlemærker og mål frem mod 2025.

For at understøtte sejlklubbens virke er defineret fire pejlemærker med konkrete tiltag, der angiver retningen for klubbens fortsatte udvikling.

Pejlemærker

  • Flere ud og sejle.
  • En sejlklub for alle.
  • En stærkere klub med råd til aktiviteter.
  • Fokusere på sikkerhed til søs og godt sømandskab.

1. Pejlemærke – Flere ud og sejle.

Klubbens udvikling skal til enhver tid være afstemt i forhold til medlemmernes interesser og de fysiske og geografiske rammer i Virksund. Virksund Sejlklub skal fastholde sin status som en åben og attraktiv sejlklub, der vægter bredde og fællesskab. Klubben vil gerne have flere ud og sejle. Det kræver, at klubben er åben over for relevante ønsker, behov og tiltag. Tiltagene kan igangsættes inden for klubbens rammer og i samarbejde med andre foreninger, klubber, interesseorganisationer og kommuner mv.

Konkrete mål for perioden:

1.1. Søge at hverve nye medlemmer, herunder familier, ved bl.a. ved at gennemføre kerneaktiviteter som duelighedsundervisning, kapsejlads, Turaktiviteter, sejlerskole- og jolleaktiviteter, samt afholde sommer- og vinterarrangementer, som er rettede mod interesserede.

1.2. Søge at stimulere interessen for at sejle ved at afholde bl.a. Åbent Hus, Åben Båd og Vild med Vand lignende aktiviteter og gastebørs.

1.3. Fortsat udvikle eksisterende aktiviteter, herunder især sejlerskolen, så de fremstår attraktive.

1.4. Vi vil løbende uddanne sejlerinstruktører, dommere, målere og regelfortolkere mv. Styrkes klubbens faglige kompetencer, vil uddannelse og træning få et gradvis løft.

1.5. Fortsat søge at få flere familier, børn og unge ud og sejle. Alle i familien kan finde sejladsaktiviteter i sejlklubben.

1.6. Fastholde samarbejdet med alle andre foreninger og klubber omkring Virksund Sejlklub samt holde kontakt til Limfjordens øvrige sejlklubber.

1.7. Søge at udvikle sejlklubbens interne og eksterne kommunikation for bl.a. at kunne profilere og informere om sejlklubben overfor interesserede.

2. Pejlemærke – en sejlklub for alle.

Virksund Sejlklub skal profilere sig som en sejlklub for alle, – uanset alder, køn og pengepung. Klubbens skal ud over eksisterende aktiviteter søge at udvikle aktiviteter, der fremmer fællesskabet. Fællesskabet skal fortsat styrkes ved at involvere medlemmer, ved at uddelegere opgaver og ved at give beføjelser.

Konkrete mål i perioden:

2.1. Afholde et årligt sejlermøde for klubbens medlemmer – evt. i samarbejde med andre.

2.2. Fortsat holde fokus på, at nye medlemmer finder sig til rette i sejlklubben og modtager den støtte og hjælp, som de selv har behov for. Hvert enkelt medlem kan efter ønske og behov får tilknyttet en mentor. Der udpeges en mentoransvarlig koordinator. Nye ejere af bådpladser i Virksund inviteres med til sejlermødet.

2.3. Søge at fremme fællesskab og sammenhold. Ud over sejler orienterede aktiviteter kan det ske ved  at arrangere foredrag og kurser, give nye naturoplevelser og skabe motionsrelaterede aktiviteter som cykling, løb og gang.

2.4. Frivillighedsprincippet er et bærende element i klubbens virke. Det betyder, at medlemmer meddeler, på hvilke områder de ønsker at yde bidrag til klubbens aktiviteter. Der udpeges en frivillige koordinator.

3. Pejlemærke – en stærkere klub med råd til aktiviteter.

Virksund Sejlklub skal søge at fastholde en sund økonomi, så klubbåde, materiel og udstyr kan vedligeholdes og gradvis fornys. En tilfredsstillende økonomi skabes fortrinsvis gennem medlemmernes årlige kontingenter, donationer og gennem sponsorater m.v.

Konkrete mål for periodens aktiviteter:

3.1. Forbedre rammerne for jolle og ungdomssejleres aktiviteter.

3.2.  Vedligeholde og gradvis forny klubbåde, materiel og udstyr efter klubben behov, den økonomiske situation og medlemmernes interesser.

3.3. Fortsat søge at tegne nye sponsorater for at opnå flere indtægter. Der bør udpeges en sponsorkoordinator.

3.4. Fortsat søge at udnytte de supplerende muligheder for at tilvejebringe midler fra fonde og kommuner til klubbens kerneaktiviteter.

3.5. Afholde indtægtsgivende aktiviteter inden for sejlklubbens virkeområde.

3.6. Medlemskontingent følger prisudviklingen og udvikles efter klubbens behov og medlemmernes interesse. Kontingentet skal være konkurrencedygtigt.

4. Pejlemærke – fokusere på sikkerhed til søs, godt sømandskab, natur og miljø.

For sejlklubben er sikkerhed og sikkerhed til søs centrale emner. Sejlklubben vil løbende sikre, at der en sikkerhedsbevidsthed blandt medlemmer uanset aktivitet. Sejlklubben vil fortsat dele viden om og undervise i emner omkring sikkerhed, natur og miljø for dermed at øge bevidstheden omkring disse emner.

Konkrete mål omkring sikkerhed:

4.1. Sejlklubben vil i samarbejde med Viborg Sejlklub undervise i duelighed og sikkerhed til søs om vinteren. Sejlklubben vil også lejlighedsvis tage SejlSikkert emner op overfor klubbens medlemmer.

4.2. I forbindelse med alle sejlklubbens aktiviteter findes sikkerhedsambassadører, som sejlere, bådførere og medlemmer bør være fortrolige med. Under de forskellige aktiviteter undervises i brug af sikkerhedsudstyr og sikkerhedsprocedurer mv.

4.3. Sejlklubben vil gerne råde over SejlSikkert ambassadører og miljøambassadører.

4.4. Løbende søge at øge bevidstheden om, hvordan man som sejler tager hensyn til miljø og natur på søen.