Kapsejlads

Virksund Sejlklub sejler hver onsdag aften i kølbåde.

Onsdagssejlads

Onsdagssejlads

Hver onsdag aften i perioden fra først i maj til slutningen af september sejler Virksund Sejlklub kapsejlads for kølbåde. Kapsejladserne inddeles for tiden med tre løb, d.v.s. et løb

for både med spiler og to løb for både uden spiler. Selve kapsejladsen har normalt en varighed på 1 1/2 til 2 timer. Vi søger at tage hensyn til hinanden under sejladserne, så nye sejlere får lyst til at deltage. Der sejles efter udlagte bøjer i tragten til Virksund og i Lovns Bredning afhængig af vindforhold. Efter hver sejlads er der hyggeligt samvær i klubhuset, hvor cafeteriaet holder åbent, og hvor resultaterne af aftenens kapsejlads bekendtgøres.

Der er tre gennemgående sejladsserier i løbet af sæsonen.

  • Virksundmesterskab sejles over tre kapsejladser. Datoerne kan se i kalenderen. Normalt afvikles en kapsejlads i juni, en i august og en i slutningen af september.
  • Klubmesterskabet sejles på onsdage i perioden med nogle få undtagelser. Den første sejlads i foråret er dog Tune Up. Herudover søger vi at sejle Rotholm Rundt som en dag i klubmesterskabet i den lyse periode. I uge 37 sejles den traditionelle LeMans sejlads, d.v.s. med start i klubhuset.
  • Rotholm Rundt kan sejles på tid af alle tilmeldte både til sæsonens kapsejladser. Den sejles på et selvvalgt tidspunkt på tid. Du starter på et selvvalgt tidspunkt og tager tid ved passage ved startbøjen, tager et billede, når deu passerer de udpegede bøjer, som skal rundes, og tager tid, når du er i mål. Det stiller selvsagt krav til alle om sportsmanship. Tiderne sendes til Jørgen Christiansen i kapsejladsudvalget. Bedste tid vinder, når kapsejladssæsonen afsluttes.
  • Corona Cup kan sejles på tid af alle tilmeldte både til sæsonens kapsejladser. Der er etableret to baner. Den ene sejlads på tid sejles rundt om turbøjen ved Theas have. Den anden sejlads sejles rundt om turbøjerne ved henholdsvis Teheas Have og Lundø. Omsejlingen sker enten styrbord eller bagbord rundt efter eget valg. Du starter på et selvvalgt tidspunkt og tager tid ved passage ved startbøjen, tager et billede, når deu passerer de udpegede bøjer, som skal rundes, og tager tid, når du er i mål. Det stiller selvsagt krav til alle om sportsmanship. Tiderne sendes til Jørgen Christiansen i kapsejladsudvalget. Bedste tid vinder.

Løbsinddeling

Kapsejladsudvalget laver løbsinddeling for hver sæson. Her er Løbsinddeling 2020.

Resultater

Mosquito Virksund Sejlklub

Mosquito Virksund Sejlklub

Resultaterne af hver enkelt sejlads vil blive offentliggjort under kapsejladsresultater snarest efter hver sejlads. Efter sæsonen – normalt i midten af november – afholdes præmieaften, hvor de bedst placerede både i hvert løb og overalt honoreres. De to dårligste resultater for hver enkelt båd gennem sæsonen fratrækkes det samlede resultat.

Vind

Da der indimellem kan være dage med uanstændig meget vind, har vi

valgt at indføre en procedure for information om mulige aflysninger. Når vejrudsigten melder om vindstyrker over vores grænse (15 m/sek) for start af kapsejladser, vil vi dagen forinden pr. mail, varsko jer om muligheden for aflysning. På kapsejladsdagen, vil der ca. kl. 1630 blive formidlet en SMS, til de sejlere, som har mobiltelefoner, hvor vi angiver om vi sejler eller ej.

Kapsejladsbaner

Turbøje

Turbøje, som benyttes som kapsejladsbøje

Start og måltagning sker ved Virksund. Banerne tilrettelægges efter vejr og vind ved at benytte farvandsafmærkning og klubbøjer i Lovns Bredning. Tryk på link for at se bøjernes placering og baneafstande mellem bøjerne.

Baneafstande Virksund 2018.

Gastepladser

Der er i øvrigt altid plads til nye gaster som gerne vil prøve at sejle. Mød op til skippermødet – så finder vi plads. Læs mere om gaster og gastebørs her.

Starttidspunkter. Skippermøde afholdes (på nær i september) kl. 18.25. Første løb starter kl. 18.50. Anden start går kl. 19.00. Tredje start lyder kl. 19.10. I september rykkes det hele 30 minutter, da det ellers bliver for mørkt inden de sidste både kommer ind. Skippermøde i september afholdes således kl. 17.55. Første løb starter kl. 18.20. Andet løb starter kl. 18.30 og tredje løb starter kl. 18.40.

Kapsejladsbestemmelser

Sejladsafvikling. Kapsejladserne gennemføres efter DS & ISAF´s kapsejladsregler, DH2016-19 samt Virksund Sejlklubs lokale retningslinier nedenfor.

Der gives point efter følgende pointsystem: en 1. plads = 1 point. 2. plads = 2 point. 3. plads = 3 point. 4. plads = 4 point.

En båd der var i startområdet, men som ikke startede, ikke fuldførte, udgik efter at have fuldført eller blev diskvalificeret, tildeles point svarende til én placering ringere end antallet af både, der var i startområdet. En båd, som ikke var i startområdet, skal tildeles point svarende til én placering ringere end antallet af tilmeldte både i serien.

Skippermøde. 25 minutter før 1. start. Mødepligt for skipper. Der sejles efter DH mål.

Både. Alle både skal ved tilmelding kunne fremvise en gyldig ansvarsforsikring og målerbrev. Gyldige målerbreve findes på websejler.

Det mål, som den enkelte båd tilmelder sig med ved sæsonstart, sejler båden med resten af året, medmindre DS ændrer DH-tallet.

Der må under kapsejladsen kun være de sejl på båden, som den er målt med.

Sikkerhed. Sejlklubben vægter sikkerheden til søs. Alle i hver besætning, som deltager i kapsejlads, skal være iført godkendte redningsveste. Læs om sikkerhed under kapsejlads.

Løb. Både opdeles i mindst to løb: Et løb uden spiler og et løb med spiler. Kapsejladsudvalget forbeholder sig ret til at supplere med et klasseløb, såfremt det giver den mest hensigtsmæssige konkurrence.

Banen. Den aktuelle bane oplyses på skippermøde senest 25 minutter før første start.

Start. Start foregår mellem to udlagte orange bøjer nord for pynten. Både, som ønsker at starte, skal befinde sig bag startlinjen eller dennes forlængelse, når klarsignal 5 minutter før 1. start har lydt.

Både, som skal starte i senere starter, skal befinde sig mindst 300 meter bag startlinjen (syd for pynten), indtil startsignal fra forudgående start har lydt. Motorer skal slukkes senest, når klarsignal lyder 5 minutter før sin start.

 Startprocedure. Er som følger:

  • Klarsignal 5 min. før 1. start – lydsignal.
  • Klarsignal 1 min. før start – Dannebrog hæves. Samme procedure ved alle starter.
  • Startsignal – lydsignal – Dannebrog sænkes. Samme procedure ved alle starter.

Mål. Mållinje er mellem de samme bøjer som ved start.

Straf. Ved tyvstart bliver der truttet tre gange i signalhornet, og tyvstartende båd/både sejler tilbage over startlinjen eller dennes forlængelse uden at genere de andre startende både, og starter på ny. Ikke udført straf medfører diskvalifikation.

Både må aldrig overskride startlinjen eller dennes forlængelse forud for start.

Både, som skal starte i senere start, og ikke befinder sig mindst 300 meter bag startlinien (syd for pynten), indtil startsignal fra forudgående start har lydt, kan ved at acceptere protest fra anden båd tage sin straf (360 grader) umiddelbart efter start, uden at genere andre både. Ikke udført straf medfører diskvalifikation.

Alternativ straf og protest fra anden båd: 360 graders vending, som foretages snarest muligt uden at genere andre både. Ikke udført straf medfører diskvalifikation.

Ved mærkeberøring: 360 graders vending. Skal foretages snarest muligt uden at genere andre både. Ikke udført straf medfører diskvalifikation.

Ved manglende redningsvest: Iføre sig manglende redningsvest og udføre 360 graders vending. Ikke udført straf medfører diskvalifikation.

Manglende eller mangelfuld lanterneføring medfører diskvalifikation.

Kontrol. Målerudvalget kan efter årets kapsejladser beslutte at trække lod blandt de deltagende både om, hvilke 3 både der evt. skal måles op.

Aflysning. Kapsejladsudvalget har både ret og pligt til at vurdere, hvorvidt det skønnes forsvarligt at gennemføre en kapsejlads under hensyntagen til vind og vejr. Såfremt sejladsen aflyses, tilkendegives dette på skippermødet, samt (om muligt) ved forudgående information på hjemmeside og facebook, mail eller SMS.

Disse sejladsbestemmelser er revideret af kapsejladsudvalget i maj 2018.

Rotholm

Rotholm

Rotholm Rundt

I perioden fra april til udgangen af oktober gennemføres en individuel sejlads på tid rundt om Rotholm ved Hvalpsund. Start og mål finder sted mellem udlagte bøjer ved Virksund og tiderne ved passage registreres. Under sejladsen skal farvandsafmærkning og -udlagte bøjer respekteres. Rotholm må rundes både øst eller vest om øen. Den enkelte sejler er selv tidtager og rapporterer den samlede sejltid til en repræsentant i kapsejladsudvalget. Resultaterne offentliggøres løbende under kapsejladsresultater. Efter sæsonen afholdes præmieaften, hvor både med de bedst tider honoreres.

DJS Cup

DJS Cup

DJS Cup

DJS Cup gennemføres i efteråret som en distancesejlads mellem udlagte bøjer i Lovns Bredning. Kapsejladsen inddeles i løb efter antallet af tilmeldte både og bådtyper. Efter kapsejladsen præmieres de bedst placerede både.

Bymatch

Bymatch har tidligere været gennemført mellem Virksund Sejlklub og Virksund Sejlklub, men har i en årrække været indstillet.