Flere positive initiativer på vej til gavn for havmiljøet

Lige nu tages flere positive initiativer for gavn for havmiljøet

Det danske vandmiljø er som bekendt flere steder kritisk udfordret af iltsvind i medfør af især udledning af kvælstof. Vi kan med det blotte øje se, hvordan situationen gradvis forværres i Limfjorden. Fedtemøg er lige nu på indtog og kan ses som større plamager i Lovns Bredning. Fiskeyngel svømmer helt oppe i overfladen i Virksund Lystbådehavn, hvilket er begge er tegn på iltmangel her sidst i juni 2024.

Regeringen har for nyligt afsat penge til at sætte skub i to større projekter ved den centrale del af Limfjorden og Vejle Fjord. Midlerne fra denne pakke, som regeringen kalder en akut pakke, skal bruges til at fjerne forhindringer for, at store, sammenhængende områder kan omlægges fra landbrug til natur.

Som del af pakken afsættes 32 mio. kr. til at opkøbe dambrug for at genskabe hele Simested Ådal fra udspring til udløb i Hjarbæk Fjord, inkl. sammenbinding af vådområder. Opkøbene ved Hjarbæk fjord forventes i sig selv at fjerne 17-24 tons kvælstof årligt. Samtidig giver de mulighed for at realisere helhedsprojektet Simested Ådal, der forventes at bidrage med en samlet årlig reduktion på 43-50 tons kvælstof.

Akutpakken til forbedring af vandmiljøet er på samlet 405 millioner kroner. Den omfatter tre større tiltag:

  • Udover de 32 mio. kr. til projektet ved Simested Å afsættes 39 mio. kr. til Vejle Fjord projekter. De i alt 71 millioner kroner til realisering af disse to helhedsprojekter i 2024, afsættes der 184,5 millioner kroner fra 2025-27 til opkøb af arealer og anlæg.
  • 34 mio. kr. afsættes til, at nye og eksisterende kystvandråd kan arbejde med lokal implementering af kvælstofreducerende projekter. Dertil kommer en pulje på 20 millioner kroner, som skal understøtte, at kystvandrådene kan gennemføre forsøgsprojekter af konkrete indsatser.
  • 80 millioner kroner er øremærket til at sætte skub i indsatserne for udtagningen af lavbundsjorder og de kollektive kvælstofvirkemidler, som f.eks. kvælstofvådområder og minivådområder. Midlerne er ligeligt fordelt mellem kommunernes faciliterende rolle og udtagningskonsulenter, og vil være en styrkelse af dette arbejde.

Det haster med at få gang i en genopretning af vores havnatur

Med den nye grønne trepartsaftale, der blev fremlagt 25. juni 2024, er der lagt op til store forandringer af vores landskab.

Med aftalen kommer det danske landskab til at ændre sig markant de kommende 20 år. Der er lagt op til store, ambitiøse og helt nødvendige forandringer, som både skal give lavere drivhusgasudledninger, omlægge landbrugsarealer til natur, sikre rent drikkevand og et godt havmiljø omkring Danmark. Der er i alt afsat 40 mia. kr. til at tage 140.000 ha lavbundsarealer ud af drift og etablere 250.000 ha ny skov frem mod 2045.

Nu oprettes også en havnaturfond

Torsdag d. 27. juni 2024 præsenterer miljøministeren en ny aftale om en havnaturfond. Fonden bygger på en ny politisk aftale, hvor der skal afsættes 500 millioner kroner til at genoprette dansk havnatur. Fondens størrelse er næppe tilstrækkelig, men dog en begyndelse.

Aftalen er indgået med flere politiske partier uden om regeringen. Miljøministeriet oplyser ifølge Ritzau, at aftalen indeholder ‘konkrete genopretningsinitiativer for havet og data- og vidensindsatser’. Det sker på et tidspunkt, hvor der rapporteres massivt fra hele landet om, hvordan de danske have er i dårlig forfatning og har et højt niveau af iltsvind.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *